Ugrás a tartalomra

Általános szerződési feltételek, jogszabályok, irányelvek, jogi információk

1. Alkalmazási kör
Az alábbi feltételek vonatkoznak minden jelenlegi és jövőbeli ajánlatunkra és megkötött szerződésünkre. A "mi" kifejezés a Testo Industrial Services-t jelenti. Az ügyfél szerződéses feltételeit nem ismerik el.

2. A szerződés megkötése
2.1 Ajánlataink változhatnak. Az ügyfelek megrendelései csak akkor kötelezőek ránk nézve, ha azokat megerősítjük vagy teljesítjük a szolgáltatás nyújtásával vagy a szállítással; A szóbeli kiegészítő megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítjük.

2.2 Munkatársaink nem jogosultak szóbeli kiegészítő megállapodásokat kötni vagy szóbeli ígéreteket tenni, amelyek túlmutatnak az írásbeli szerződés tartalmán, vagy amelyek a jelen Általános Szerződési Feltételeket hátrányunkra módosítják.

3. Árak
3.1 Szolgáltatási áraink nettó árak, az alkalmazandó általános forgalmi adó hozzáadódik. A karbantartási és javítási idő, valamint az összetett eltávolítási és üzembe helyezési munkák óradíja külön történik. Amennyiben az anyag- és/vagy munkaerőköltségek a szerződés megkötése és a szolgáltatás teljesítése között változnak, jogunkban áll árainkat ennek megfelelően módosítani.

3.2 A szállítási árak az eladó telephelyén -Kirchzarten- alapulnak, plusz csomagolás és szállítás, valamint az alkalmazandó általános forgalmi adó.

4. Fizetési feltételek
4.1 A belföldi szolgáltatásokról és szállításokról szóló számláink azonnal és levonások nélkül fizetendők.

4.2 Amennyiben a számlák kifizetése 20 napon belül nem történik meg (fizetési határidő), késedelem lép fel.

4.3 A fizetési határidő túllépése esetén az elsődleges kamatlábat 8%-kal meghaladó kamatot számítunk fel, további károk érvényesítésének feltételével.

4.4 A fizetés időszerűségét az a nap határozza meg, amikor az általunk megadott kifizető iroda kézhez kapja az összeget.

4.5 A váltók benyújtásához hozzájárulásunk szükséges. A kiadásokat és költségeket az ügyfél viseli. Az ügyfél viseli az időben történő bemutatás és tiltakozás kockázatát.

4.6 Ha szerződéses követeléseink veszélybe kerülnek a Vevő fizetési képtelensége miatt, jogosultak vagyunk a Vevő összes megrendelésének feldolgozását előlegfizetéstől vagy biztosíték nyújtásától függővé tenni, és ésszerű idő sikertelen lejárta után elállni a szerződéstől. Ez nem érvényes, ha a kockázat már a szerződés megkötése előtt felismerhető volt számunkra. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk továbbá az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés azonnali megfizetését követelni.

4.7 Az ügyfél követeléseinket csak nem vitatott vagy jogilag megalapozott ellenkövetelésekkel szemben érvényesítheti. A vevő visszatartási joga kizárt a jelenlegi üzleti kapcsolat korábbi vagy más tranzakcióiból. Ez alól ki van zárva a nem vitatott vagy jogilag megalapozott követelések miatti visszatartási jog.

5. Szállítási és teljesítési idő
5.1 A szállítási és teljesítési határidők csak akkor kötelezőek ránk nézve, ha írásban kifejezetten megállapodtak.

5.2 A megállapodás szerinti szállítási és teljesítési határidők betartását az az időpont határozza meg, amikor a teljesítés tárgyát szállításra elküldik, vagy értesítést adnak arról, hogy az szállításra kész.

5.3 Ha nem tudjuk tartani a megállapodott szállítási határidőt olyan akadályok miatt, amelyekért nem vagyunk felelősek (működési zavarok, sztrájk, kizárás, energiaellátási nehézségek, alapvető nyersanyagok és alapanyagok késedelmes szállítása stb.), a megállapodás szerinti szállítási határidőket ennek megfelelően meghosszabbítjuk. Erről haladéktalanul tájékoztatjuk a Vásárlót. A fent említett esetekben a Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől.

5.4 Ha ilyen esetben nem látható előre, hogy a szolgáltatást 2 hónapon belül teljesíteni tudjuk, mindkét szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az akadály okai az értesítésünk napjától számított 2 hónap elteltével is fennállnak. Ha az akadály okai már a szerződés megkötésekor felismerhetők voltak számunkra, nem vagyunk jogosultak a szerződéstől elállni.

5.5 Késedelmes szállítás esetén felelősségünk egyszerű gondatlanság esetén az áru értékének 5% -ára korlátozódik.

5.6 A részszállítás megengedett, amennyiben ez ésszerű az ügyfél számára.

6. A kockázat átruházása/elfogadás
6.1 Szállítások és szolgáltatások esetén a teljesítés tárgyának véletlen elvesztésének és véletlen károsodásának kockázata akkor száll át a Vevőre, amikor az árut vagy a szolgáltatást szállításra átadják, vagy a munka átvételekor. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a szállítás a teljesítés helyéről történik-e, és ki viseli a szállítási költségeket. Ha a Vevő késedelembe esik az átvétellel, a kárveszély akkor száll át, amikor a Vevőt értesítették arról, hogy az áru szállításra/a munka vagy szolgáltatás befejezésére kész.

6.2 A hivatalos elfogadás esetén erre 8 napon belül kerül sor. Mindegyik fél saját költségén hívhat ki szakértőt. A hivatalos elfogadásra az egyik fél távollétében is sor kerülhet, ha az időpontról megállapodtak, és a másik felet kellő időben értesítették. Ebben az esetben az elfogadás eredményét a lehető leghamarabb közölni kell a másik féllel.

6.3 Amennyiben nem kérnek hivatalos átvételt, a teljesítést legkésőbb a munka befejezéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc naptári nap elteltével elfogadottnak kell tekinteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Ügyfél több mint hat munkanapon keresztül használta teljesítményünket.

7. Tulajdonjog fenntartása
7.1 Az eladott áruk mindaddig a tulajdonunkban maradnak, amíg az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatból eredő követeléseinket teljes mértékben ki nem fizetjük.

7.2 A tulajdonjog fenntartása kiterjed azokra a termékekre is, amelyek áruink feldolgozásából, keveréséből vagy más tételekkel való kombinálásából származnak. Ezáltal közös tulajdoni részesedést szerzünk a tulajdonjog-fenntartással érintett javak értékének (számlaérték) és a többi tétel értékének arányában. Ha az egyik tétel főtételnek tekintendő, az ügyfél a társtulajdont a fenntartott áruk értékének (számlaérték) és a többi kombinált tétel értékének arányában ruházza át ránk. Az ügyfél köteles az új tárgyat a közös tulajdoni hányad tekintetében díjmentesen számunkra letétben tartani. Ha a fenntartott árukat az új áruk részeként értékesítik tovább, a 7.3. pontban megállapított előzetes engedményezés csak a fenntartott áruk számlaértékének összegére vonatkozik.

7.3 A Vevő jogosult a Megtartott Árut a szokásos üzletmenet keretében értékesíteni, mindaddig, amíg nem késik fizetéssel. Zálogjog vagy tulajdonjog biztosítékként történő átruházása nem megengedett. A Vevő ezennel biztosítékként átruházza ránk a viszonteladásból vagy bármely más jogalapból (biztosítás, károkozás) eredő követeléseket. Az ügyfél jogosult arra, hogy visszavonásig saját nevében beszedje az engedményezett követeléseket a számlánk számára. Kérésre az Ügyfél köteles közölni az engedményezést, és rendelkezésünkre bocsátani a követelések behajtásához szükséges információkat.

7.4 Az ügyfélnek ajánlott levélben haladéktalanul értesítenie kell minket a fenntartott vagyontárgy harmadik fél általi lefoglalásáról és a 7.3. pont szerint engedményezett követelésekről.

7.5 Amennyiben az értékpapírok realizálható értéke, amelyre a fenti rendelkezések értelmében jogosultak vagyunk, több mint 10%-kal meghaladja követeléseinket, kötelesek vagyunk az általunk választott értékpapírokat felszabadítani a többletérték tekintetében.

8. Kellékszavatossági igények
8.1 Ha az általunk szállított áruk vagy az általunk végzett munkákra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibásnak bizonyulnak, a Vevő kellékszavatossági igényeire a törvényi rendelkezések az irányadók, azzal a kikötéssel, hogy a Vevő kezdetben csak utólagos teljesítést követelhet. Saját belátásunk szerint vagy kicseréljük a kifogásolt árukat/szolgáltatásokat, vagy utólagos javítási munkákat végzünk.

8.2 A pótteljesítés meghiúsulása esetén a megrendelő nem csupán jelentéktelen hibák esetén előzetes határidő kitűzése nélkül csökkentheti a díjazást vagy elállhat a szerződéstől.

8.3 Az általunk szállított áruk vagy a munkaszerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibáira vonatkozó jótállási idő a kárveszély átszállásától számított 12 hónap.

8.4 A használt áruk hibáira vonatkozó garancia kizárt, kivéve, ha egyedileg másként állapodnak meg. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor garanciát vállaltunk, vagy csalárd módon eltitkoltunk egy hibát.

8.5 Ha a vásárló maga végezte el a beavatkozásokat, módosításokat vagy javítási munkákat a berendezésen, köteles bizonyítani, hogy a hiba nem ennek következménye.

8.6 A szolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra nem vállalunk garanciát.

8.7 A kártérítési igényeket ez nem érinti a 9. szakasz szerint.

9. Felelősség
9.1 A lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegésével okozott károkért a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelünk. Enyhe gondatlanság esetén csak a tipikusan előforduló, előre látható károkért vállalunk felelősséget, és a törvény által megengedett mértékben csak a kárt okozó szolgáltatás mindenkori szerződéses értékének összegéig, de legfeljebb 500 000 euróig (ötszázezer euró), vagy ha a kárt okozó szolgáltatás értéke magasabb,  a kárt okozó szolgáltatás árának összegéig.

9.2 Minden más esetben felelősséggel tartozunk, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valamelyik törvényes képviselőnk vagy teljesítési segédünk okozta.

9.3 Garancia vállalása esetén, valamint az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért a törvényi rendelkezéseknek megfelelően vállalunk felelősséget.

9.4 Ez nem érinti a termékfelelősségi törvény szerinti felelősséget.

9.5 Ellenkező esetben a kötelességszegésből eredő kártérítési igények kizártak.

10. Záró rendelkezések
10.1 A szerződés egyéb módosításaihoz vagy kiegészítéseihez mindkét fél hozzájárulása szükséges, és azokat írásba kell foglalni. Az írásbeliség elvétől is csak írásban lehet eltérni.

10.2 Mindkét szerződő fél egyetért abban, hogy a szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos minden jogát és kötelezettségét a német jog szabályozza. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980.04.11-i ENSZ-egyezmény kizárt.

10.3 A törvény által megengedett mértékben minden jogvita esetén az egyetlen joghatóság Freiburg im Breisgau, vagy választásunk szerint a Vevő általános joghatósága.

10.4 Amennyiben egyes feltételek vagy a szerződés egyes részei érvénytelenek, a szerződés fennmaradó feltételei és részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely gazdasági tartalma szempontjából a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez, kivéve, ha diszpozitív jogszabály alkalmazandó. Ugyanez vonatkozik joghézag esetén is.

ÁSZF letöltése PDF-ként

Testo Industrial Services Kft.
Röppentyű utca 53.
1139 Budapest
Magyarország