Ugrás a tartalomra

Általános vásárlási feltételek

1. Általános tudnivalók – Alkalmazási kör
 (1) A Testo Industrial Services GmbH (TIS) alábbi feltételei érvényesek a TIS-ek és a beszállító között létrejött, áruk szállítására vonatkozó valamennyi szerződésre. Alkalmazandók továbbá minden jövőbeli üzleti kapcsolatra, még akkor is, ha azokról ismételten kifejezetten nem állapodtak meg. A szállító bármely, a TIS-szel kifejezetten el nem fogadott eltérő feltételei nem kötik a TIS-t, még akkor sem, ha a TIS-nek kifejezetten nincs kifogása ellenük. A TIS feltételei akkor is alkalmazandók, ha a TISZ fenntartás nélkül fogadja el a szállítást olyan feltételek ismeretében, amelyek ellentétesek vagy eltérnek a feltételeitől.
 (2) A TIS és a szállító között az adásvételi szerződésekkel kapcsolatban létrejött valamennyi megállapodást írásba kell foglalni.

2. Ajánlat és szerződéskötés, ajánlattételhez szükséges dokumentáció, teljesítés
(1) A TIS-t 14 naptári napig írásbeli ajánlat köti adásvételi szerződés (megrendelés) megkötésére. A szállító az ajánlatot ezen a 14 naptári napon belül csak a TIS-hez intézett írásbeli nyilatkozattal (megrendelés-visszaigazolással) vagy az áruk fenntartás nélküli feladásával és átvételével fogadhatja el.
(2) A megrendeléshez tartozó rajzok, tervek és egyéb dokumentumok a TIS tulajdonában maradnak. A TIS-nek minden szerzői joga fenntartja ezeket a dokumentumokat. Ha a szállító nem fogadja el a TIS-re vonatkozó ajánlatot az (1) bekezdés szerinti határidőn belül, ezeket a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell juttatni a TIS-nek. Az adásvételi szerződés teljesítése után a dokumentumokat felszólítás nélkül vissza kell küldeni.
(3) A szolgáltató nem jogosult arra, hogy a szolgáltatást előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül harmadik féllel (pl. alvállalkozókkal) végezze.

3. Árak és fizetési feltételek
(1) A megállapodott árak rögzített árak, szabadon eljuthatnak a rendeltetési helyre (azaz mentesek a szállítási költségektől), és tartalmazzák az összes csomagolási költséget, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
(2) A fizetés feltétele a megfelelő szállítás 14 napon belül 2% kedvezménnyel, vagy 30 nap kedvezmény nélkül. A TIS-től az átutalási megbízásnak a TIS által használt banknál történő kézhezvétele elegendő a tartozás időszerűségéhez.
(3) A fizetési határidő akkor kezdődik, amikor mind a számla, mind az áru a szerződésnek megfelelően hiánytalanul beérkezett. A fizetés számlaellenőrzéshez kötött. A TIS fenntartja magának a jogot a fizetési mód megválasztására. Hibás szállítás esetén a TIS-nek jogában áll a megfelelő teljesítésig az értékkel arányosan visszatartani a kifizetést.
(4) Ha megállapodás született arról, hogy a szállítási költségeket a TIS-nek kell viselnie, a nyertes ajánlattevőnek kell kiválasztania a legköltséghatékonyabb szállítmányozási útvonalat. A TIS-nek nem kell viselnie a gyorsított szállítással kapcsolatos azon többletköltségeket, amelyek a szállítási határidő betartásához szükségesek.
(5) Fizetési késedelem esetén a TIS-nek az alapkamatot öt százalékponttal meghaladó késedelmi kamattal kell tartoznia. A TIS-nek azonban az esedékesség napján nem kell kamattal tartoznia.

4. Szállítási határidő és szállítási késedelem
(1) A megrendelésben feltüntetett szállítási határidők és időpontok kötelező érvényűek. Az áruknak a rendeltetési helyen történő átvétele a meghatározó. A beszállító köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a TIS-t a szállítási határidő esetleges elmulasztásáról.
(2) A TIS-nek jogában áll megtagadni a megrendelésben meghatározott szállítási határidő előtt leszállított áruk, illetve a részleges vagy többletszállítások átvételét, és a szállító költségére és kockázatára visszaküldheti vagy harmadik félnél tárolhatja azokat.
(3) Ha a TIS-t elháríthatatlan körülmények, különösen vis maior, üzemzavar stb. miatt akadályozzák a szállítmány átvételében, az átvétel időpontját az akadály időtartamával el kell halasztani. Ha az elfogadás a fent említett körülmények miatt 6 hónapnál hosszabb ideig nem lehetséges, a TIS-nek jogában áll a szállító követelése nélkül elállni a szerződéstől.
(4) Késedelmes szállítás esetén a TIS-nek minden megkezdett hétre a szállítási érték 1%-a, de legfeljebb 5%-a összegű kötbér követelése jogosult. A TIS-nek jogában áll a teljesítésen felül kötbért is követelni. A további követeléseket ez nem érinti. Ha a késedelmes árut elfogadják, a TIS-nek legkésőbb a végszámla kifizetését követően érvényesítenie kell a kötbért.

5. Szállítás, kárveszély átszállása, csomagolás
(1) A szállítás Németországon belül a megrendelésben meghatározott helyre történik. Ha a rendeltetési hely nincs meghatározva, és semmi másban nem állapodtak meg, a szállítást a központi árufogadó osztályunkra kell teljesíteni Kirchzarten, Gewerbestraße 3. szám alatt.
(2) Minden szállításhoz mellékelni kell egy szállítási számlát, amely tartalmazza a rendelési számot, a költséghelyet és a kérelmezőt. Ezenkívül az azonos tartalmú szállítólevelet a kézbesítéstől elkülönítve kell megküldeni a TIS-nek. Ha a fent említett információk hiányoznak, a TIS-t nem terheli felelősség a feldolgozás vagy a fizetés késedelméért.
(3) Eltérő megállapodás hiányában a kárveszély átszállása a rendeltetési hely fogadó pontjára történő leszállításkor történik. Ha a nyertes ajánlattevő köteles az árukat üzembe helyezni vagy összeszerelni, a kárveszély mindaddig nem száll át a TIS-re, amíg az árukat üzembe nem helyezik.
(4) A szállító köteles a csomagolóanyagot díjmentesen visszavenni, megfelelően összegyűjteni és ártalmatlanítani. Eltérő megállapodás hiányában a szállító által használt csomagolóanyagnak olyan jellegűnek és jelöléssel ellátottnak kell lennie, hogy az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően további költségek nélkül ártalmatlanítható legyen.

6. A tulajdonjog átruházása
(1) A tulajdonjog az áruknak a TIS-nek (vagy a TIS által kijelölt címzettnek) történő átadásakor száll át a TIS-re.
(2) Az áru tulajdonjogának a TIS-re történő átruházása feltétel nélkül és a vételár megfizetésétől függetlenül történik. Mindenesetre a kiterjesztett vagy hosszabb tulajdonjog-fenntartás minden formája kizárt, így a szállító által érvényesen bejelentett tulajdonjog-fenntartás csak a nekünk szállított áruk kifizetéséig érvényes.

7. Hibák ellenőrzése és kellékszavatosság
(1) A TIS-nek a szállítás átvétele után azonnal meg kell vizsgálnia az árut nyilvánvaló hibák, azonosság, hiány és felismerhető szállítási károk szempontjából.
(2) A szállításkor vagy később felfedezett hibákról a TIS értesítést küld. A hibabejelentésünk minden esetben azonnalinak és időszerűnek tekintendő, ha azt a beszállító a szállítástól vagy teljesítéstől, illetve a felfedezéstől számított egy hónapon belül megkapja. A TIS-nek nincs további ellenőrzési és értesítési kötelezettsége.
(3) A törvényi rendelkezések vonatkoznak a TIS-nek az áru anyaghibái és tulajdonjogi hibái esetén fennálló jogaira, kivéve, ha az alábbiakban másként rendelkeznek. A nyertes ajánlattevő különösen felelős annak biztosításáért, hogy az áruk a megállapodás szerinti minőségűek, anyaghibáktól és tulajdonjogi hibáktól mentesek, és megfeleljenek a technika mindenkori állásának. A termékleírásokat minőségi megállapodásnak kell tekinteni.
(4) Ha a hiba az átadást követő 6 hónapon belül válik felismerhetővé, azt kell feltételezni, hogy a hiba már az átadás időpontjában is fennállt.
(5) A TIS-nek jogában áll a szállítótól a TIS belátása szerint a hiba kijavítását vagy új termék szállítását követelni. Ez a külföldről történő szállításokra is vonatkozik. A kártérítési igény jogát kifejezetten fenntartjuk.
(6) Ha a szállító a TIS által meghatározott határidőn belül nem teljesíti a hiba kijavítására vonatkozó kötelezettségét, a TIS-nek jogában áll a hibát saját maga kijavítani vagy harmadik féllel kijavíttatni. A nyertes ajánlattevő viseli a hibák kijavításának költségeit.
(7) A szállító garantálja, hogy harmadik felek jogait, különösen az ipari tulajdonjogokat, szabadalmakat, védjegyeket, használati mintákat, formatervezési szabadalmakat, szelektív forgalmazási megállapodásokat stb., sem Németországban, sem a forgalmazási országainkban, nem sérti vagy sérti a szállított áruk forgalmazása vagy marketingje. A beszállító azonnal kártalanít minket harmadik felek minden olyan követelésével szemben, amely a fent említett jogok állítólagos megsértésére vonatkozik, és megtéríti nekünk a költségeket. Ha jogvita merül fel a harmadik felek és közöttünk, a beszállító viseli a jogi tisztázással kapcsolatos összes költséget, valamint az előzetesen felmerült költségeket (szakértői vélemények, ügyvédek stb.).
(8) A jótállási idő anyaghibán alapuló igények esetén 36 hónap, jogcímhibán alapuló igények esetén 60 hónap, kivéve, ha törvény hosszabb elévülési időt ír elő. A 36 hónapos jótállási idő a kellékszavatosságon alapuló utólagos teljesítés körébe tartozó szállításokra is vonatkozik.
(9) A hibás szállítás következtében a TIS-nél felmerülő valamennyi költség, különösen a szállítási, beszerelési és eltávolítási, utazási, munka- és anyagköltségek a nyertes ajánlattevőt terhelik; ez vonatkozik arra az esetre is, ha kiderül, hogy valójában nem volt hiba. Ez nem érinti a hiba orvoslására irányuló indokolatlan kérelem esetén fennálló kártérítési felelősségünket. A TIS azonban csak akkor felelős, ha a TIS felismerte vagy súlyos gondatlanság miatt nem ismerte fel a hibát.

8. A szállítói visszkereset
(1) A TIS-t a kellékszavatossági igényeken felül korlátozás nélkül megilletik a szállítói láncon belül törvényesen meghatározott visszkereseti jogok. A TIS-nek különösen jogában áll pontosan azt a későbbi teljesítést követelni a szállítótól, amellyel a TIS az egyedi esetben tartozik az ügyfelének.
(2) Mielőtt a TIR elismeri vagy teljesíti az ügyfele által érvényesített hibaigényt, a TIR értesíti a szállítót, és írásbeli nyilatkozatot kér, röviden ismertetve az ügy tényállását. Ha a nyilatkozatot ésszerű időn belül nem teszik meg és/vagy nem sikerül békés megoldást találni, az általunk ténylegesen megadott hibákra vonatkozó igényt úgy kell tekinteni, hogy az a TIS ügyfelével szemben fennáll; Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő felelős az ellenkezőjének bizonyításáért.
(3) A TIS-nek a szállító igénybevételéből eredő követelései akkor is érvényesek, ha az árukat a TIS vagy a TIS ügyfele a fogyasztónak történő értékesítést megelőzően tovább feldolgozta, pl. egy másik termékbe bedolgozta.
(4) A szállító visszkereseti igényéből eredő követelések legkorábban 2 hónappal azt követően évülnek el, hogy a TIS-nek eleget tett az ügyfél követeléseinek; de legkésőbb 5 évvel az áruknak a TIS-hez történő leszállítását követően.

9. Termék- és felelősségbiztosítás
(1) Ha a szállító felelős a termékkárért, köteles kártalanítani a TIS-t harmadik felek követeléseivel szemben, amennyiben az ok az ő ellenőrzési és szervezeti hatáskörén belül van, és ő maga felelős harmadik felekkel szemben.
(2) Kártalanítási kötelezettsége keretében a szállító köteles megtéríteni minden olyan költséget, amely harmadik fél követeléséből ered vagy azzal kapcsolatos, beleértve a TIS által végrehajtott visszahívási intézkedéseket is. A TIS-nek – amennyiben lehetséges és ésszerű – tájékoztatnia kell a szállítót a visszahívási intézkedések tartalmáról és hatályáról, és lehetőséget kell biztosítania számára észrevételei megtételére. A további jogi követeléseket ez nem érinti.
(3) A beszállítónak személyi sérülésenként/anyagi káronként legalább 10 millió EUR összegű termékfelelősség-biztosítást kell kötnie és fenntartania.
(4) Minden egyéb tekintetben a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. Anyagok és eszközök rendelkezésre bocsátása
(1) A rendelkezésre bocsátott anyag a TIS tulajdonában marad. A rendelkezésre bocsátott anyagok feldolgozását és átalakítását a TIS számára kell elvégezni. A TIS-hez nem tartozó más tételekkel történő feldolgozás esetén a TIS-nek az új tétel közös tulajdonát kell megszereznie a TIS-tételnek a feldolgozás időpontjában érvényes többi feldolgozott tételhez viszonyított értékének arányában. Ha az árukat oly módon kombinálják vagy keverik össze, hogy a nyertes ajánlattevő áruit kell főtételnek tekinteni, úgy kell tekinteni, hogy megállapodtak abban, hogy a szállító arányosan átruházza a közös tulajdonjogot a TIS-re. A szállító megtartja a TIS társtulajdonát. A nyertes ajánlattevő haladéktalanul megvizsgálja a rendelkezésre bocsátott árukat annak biztosítása érdekében, hogy azok hibátlanok legyenek.
(2) Azok a gyártóeszközök, mint például modellek, minták, eszközök stb., amelyeket a TIS a szállító rendelkezésére bocsát, vagy amelyeket a szállító gyárt a TIS számára, a mi tulajdonunkban maradnak, vagy a TIS tulajdonába kerülnek; ez vonatkozik a szállító általi külön számlázás esetén is. A fent említett eszközöket a szállítónak a TIS-tulajdonként kell azonosítania, és gondosan kell tárolnia. A szerződő felek mindegyike viseli a karbantartási és javítási költségek felét. Amennyiben azonban ezek a költségek a szállító által gyártott termékek hibáinak vagy a szállító nem megfelelő használatának tulajdoníthatók, azokat kizárólag a szállító viseli.
(3) A szállító köteles a fent említett szerszámokat saját költségén bármilyen kár ellen biztosítani. A szállító ezennel a biztosításból eredő összes kártérítési igényt a TIS-re engedményezi, és a TIS elfogadja az engedményezést.
(4) Amennyiben a rendelkezésre bocsátott anyagok és eszközök tekintetében iparjogvédelmi jogok, különösen szerzői jogok léteznek, a TIS-t megilletik ezek a jogok. A TIS-t megilleti minden olyan munkaeredmény (beleértve a szerzői jogot is), amely a szerszámok gyártásával kapcsolatban keletkezik. Ezeket a munkaeredményeket a szállító már teljes mértékben, külön díjazás nélkül rendeli hozzá a TIS-hez. A TIS ezennel elfogadja az engedményezést.
(5) A rendelkezésre bocsátott anyagok és eszközök kizárólag a TIS-szel kötött szerződés céljaira használhatók fel, és a TIS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik félnek.

11. Titoktartás
 (1) A szállító köteles a megrendelés feltételeit, valamint az e célból rendelkezésre bocsátott valamennyi információt és dokumentumot (a nyilvánosan hozzáférhető információk kivételével) titokban tartani. Harmadik fél számára csak előzetes írásbeli hozzájárulással adhatók ki.
(2) A titoktartási kötelezettség csak akkor és annyiban szűnik meg, ha és amilyen mértékben az átadott dokumentumokban foglalt ismeretek közismertté váltak.

12. Pótalkatrészek
(1) A szállító garantálja, hogy a szállított termék folyamatos használatához szükséges összes egyedi alkatrészt a szállítást követően legalább 5 évig a TIS rendelkezésére kell tartani.
(2) Ha a beszállító meg kívánja szüntetni a tartalék alkatrészek gyártását, erről a megszüntetésre vonatkozó döntés meghozatalát követően indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell a TIS-t. Az 1. szakaszra is figyelemmel, ezt a döntést legalább 12 hónappal a gyártás leállítása előtt kell meghozni.

13. Behozatali-export-vámzáradék
(1) A beszállítónak meg kell felelnie az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi vám- és külkereskedelmi jog valamennyi követelményének. A beszállító legkésőbb a megrendelést követő két héten belül, változások esetén pedig haladéktalanul írásban értesíti a TIS-t minden olyan információról és adatról, amely kivitel, behozatal és újrakivitel esetén a vám- és külkereskedelmi jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges.
(2) Ha a szállító megszegi az 1. pont szerinti kötelezettségét, viseli a TIS-nél ennek következtében felmerült összes költséget és kárt, kivéve, ha a szállító nem felelős a kötelezettségszegésért.

14. A termékkel kapcsolatos környezetvédelmi és nyilatkozattételi kötelezettségek
(1) A szállításoknak meg kell felelniük az alkalmazandó európai jogi rendelkezéseknek, különösen az olyan biztonsági és környezetvédelmi rendelkezéseknek, mint a 2001/95/EK irányelv (termékbiztonság), az 1907/2006/EK rendelet (REACH), a 2011/65/EU irányelv (RoHS), valamint a harmonizált szabványok vagy e szabványok részei, amelyek hivatkozási számait közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(2) Különösen nem tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyekre jogi korlátozások/tilalmak vonatkoznak, vagy amelyeket SVHC-anyagként azonosítottak. Továbbá a beszállító biztosítja, hogy szállításai során betartja az RoHS irányelv (2011/65 / EU) jelenlegi határértékeit. Ez azokra a termékekre is vonatkozik, amelyek nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Ez alól csak azok a termékek képeznek kivételt, amelyek nyilvánvalóan nem lehetnek a TIS-termékválaszték elektronikai termékeinek összetevői, például csomagolás, irodaszerek, irodabútorok stb.
(3) Ha egy termékre anyaginformációs kötelezettség vonatkozik, vagy az anyagokra vonatkozó korlátozások alóli kivételeket alkalmaz, különösen a 2011/65/EU irányelv (RoHS) III. vagy IV. mellékletében foglalt kivétel hatálya alá tartozik, vagy olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet ("REACH") 59. cikkének (1) bekezdése szerinti aktuális jelöltlistán,  a Szállító erről az áru első leszállításakor a következő e-mail címen küldött nyilatkozatban értesíti a TIS-t: info(at)testotis.hu.
(4) Az elektromos berendezések beszerzése során a döntéseket nem kizárólag monetáris tényezők alapján hozzák meg. Különösen az energiahatékonyság társdöntő kritérium. Ha a szállító hasonló és nagyobb energiahatékonyságú eszközt tud kínálni, akkor ezt előnyben részesítik a beszerzés során.

15. Joghatóság, alkalmazandó jog, teljesítés helye
(1) A jelen vásárlási feltételeken alapuló szerződéses kapcsolatokból közvetlenül vagy közvetve eredő jogviták esetén a joghatóság helye Freiburg im Breisgau. A TIS jogosult továbbá a TIS belátása szerint perelni a szállítót a létesítő okirat szerinti székhelye vagy fióktelepe szerinti bíróságon vagy a teljesítés helyén.
(2) A Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei kizárólag a kollíziós szabályok és az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával alkalmazandók.
(3) A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítésének helye eltérő rendelkezés hiányában a TIS kirchzarteni székhelye.

Kelt: 2018. július